top of page

Spinraza

עדכונים רפואיים

Spinal Muscular Atrophy) SMA) היא מחלת ניוון שרירים תורשתית, והינה הגורם הגנטי העיקרי של תמותת תינוקות. SMA היא מחלה גנטית רצסיבית, ועל כן רק כאשר שני ההורים נשאים של הגן הגורם למחלה ישנו סיכוי ללידת תינוק הלוקה בה. שכיחות הופעת המחלה בקירוב הינה אחת מכל 11,000 לידות, ושכיחות נשאות הגן הגורם למחלה היא אחד מכל 60-40 בני אדם. מחלה זו מחולקת מבחינה קלינית לארבעה סוגי SMA על סמך הגיל בו מופיעים לראשונה הסימנים הקלינים, ועל סמך היכולות המוטוריות (SMA 1 .(SMA 1,2,3,4 הינו הסוג החמור ביותר, מהווה כ-60% מכלל חולי ה-SMA, ומתאפיין בהופעת סימנים קליניים לפני גיל שישה חודשים ותמותה לרוב עד גיל שנתיים.

 

הגורם למחלה הוא מוות של תאי עצב מוטורים הנקראים motor neurons. תאים אלו אחראים למעבר האות העצבי ממערכת העצבים המרכזית (המוח וחוט השדרה) אל השרירים האחראים על תנועה, ובכך מווסתים את פעולתם .

מוות תאים אלו גורם לכך שלא מתאפשר מעבר האות העצבי אל השרירים, וכתוצאה מכך השרירים נחלשים, מסתם יורדת והם מתנוונים בהדרגה. 

 

מוות תאי העצב מסוג motor neurons נגרם כתוצאה מחוסר בחלבון הנקרא survival motor neuron) SMN) אשר הכרחי לתחזוקם ולתפקודם. חלבון זה מיוצר על ידי שני גנים שונים (survival of motor neuron 1 (SMN1, ועל ידי (survival of motor neuron 2 (SMN2. שני גנים אלו כמעט זהים, אך הבדל יחיד ביניהם מוביל לכך שברוב החלבונים המיוצרים מהגן SMN2 חסר מקטע חשוב ולכן הם לא פעילים, ואילו הגן SMN1 מהווה את המקור העיקרי לחלבון SMN שלם ופעיל.

אצל חולי SMA ישנה פגיעה בגן העיקרי SMN1, דבר המוביל לכך שהגן SMN2 הוא המקור היחיד לחלבון ,ובעקבות כך לירידה משמעותית בכמותו ולמוות תאי העצב התלויים בו. כלומר, מחלה זו נגרמת כתוצאה מהיעדר כמות מספקת של חלבון ה-SMN.

 

נכון להיום, הטיפול הראשון והיחיד ל-SMA המאושר על ידי ה- U.S. Food and Drug Administration) FDA) הינו תרופת (SPINRAZA™ (nusinersen, אשר פותחה על ידי חברת Biogen ואושרה לשימוש בארה"ב ב- 23/12/2016.

התרופה מתאימה לתינוקות, ילדים ובוגרים, וניתנת באמצעות הזרקה ישירה לחוט השדרה. מנגנון הפעולה של התרופה מוביל לעליה בכמות החלבון השלם והפעיל המיוצר על ידי הגן SMN2. הטיפול הראשוני כולל ארבע זריקות הניתנות במרווחי זמן שונים, ולאחר מכן תחזוק הטיפול על ידי קבלת זריקה כל ארבעה חודשים באופן תמידי.

 

המחקר הקליני אשר בדק את השפעת התרופה נעשה ב-173 מטופלים, מתוכם 120 קיבלו את התרופה למשך שישה חודשים לפחות, ו-83 למשך שנה לפחות. מחקר קליני (שכלל קבוצת ביקורת) שנעשה בחולי SMA אשר אובחנו כבעלי תסמיני המחלה מתחת לגיל שישה חודשים, וקיבלו את הזריקה הראשונה מגיל שבעה חודשים ומטה, הראה שיפור משמעותי מבחינה סטטיסטית במדדים כגון שרידות, ואף ביכולות המוטוריות הכוללות בעיטה, שליטה בראש, גלגול, ישיבה, זחילה, עמידה או הליכה. כל זאת בהשוואה לקבוצת הביקורת אשר קיבלה טיפול דמה. תוצאות מחקר זה נתמכו על ידי תוצאות מחקר נוסף ללא טיפול ביקורת, הנעשה בחולי SMA סימפטומים שקיבלו את הזריקה הראשונה בטווח גילאים של 30 ימים ועד 15 שנים, ובחולים פרה-סימפטומים (שלא הראו עדיין סימני מחלה) אשר היו בטווח גילאים של 8 ועד 42 ימים בעת קבלת הזריקה הראשונה. המטופלים במחקרים אלו לוקים או צפויים ללקות ב- SMA מסוג 2,1 או 3. חלק מהמטופלים הללו הראו שיפור ביכולת לשבת ללא תמיכה, לעמוד או ללכת כאשר לא צפוי היה שיוכלו, שימרו יכולות מוטוריות בגילאים בהם היה צפוי שיאבדו, ואף שרדו עד לגילאים אשר לא צפוי היה שישרדו בהתאם לרמת חומרת המחלה.​

שינויים בניקוד אבני דרך מוטוריות (לפי מדד HINE)

תופעות הלוואי העיקריות שדווחו בעקבות נטילת ™SPINRAZA הינן זיהומים במערכת הנשימה העליונה והתחתונה, ותופעת עצירות. תופעות לוואי חמורות של תמט ריאות היו שכיחות יותר במטופלים שנטלו את התרופה .כמו כן, הפרעות בקרישת דם ותרומבוציטופניה (מיעוט טסיות בדם), ורעילות בכליות כולל מחלות כלייתיות פוטנציאליות (glomerulonephritis) נצפו לאחר נטילה החומר.

References-

  • Farrar, Michelle A., et al. "Emerging therapies and challenges in Spinal Muscular Atrophy." Annals of Neurology (2016).

  • Finkel, Richard S., et al. "Treatment of infantile-onset spinal muscular atrophy with nusinersen: a phase 2, open-label, dose-escalation study." The Lancet (2016). 

  • Lunn, Mitchell R., and Ching H. Wang. "Spinal muscular atrophy." The Lancet 371.9630 (2008): 2120-2133.

  • www.spinraza.com

  • www.biogen.com

bottom of page